Zdravstveni dom Izola - KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

NAZIV ORGANA

Naziv: Zdravstveni dom Izola - Casa della sanita Isola

 

Sedež: Ulica Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola - Via Rivoluzione d'ottobre 11, 6310 Isola

 

 

 

Telefon: (05) 66 35 050

 

Fax: (05) 66 35 051

 

E-pošta: info@zd-izola.si
Ustanovitelj: Mestna občina Izola; Sončno nabrežje 8, 6310 Izola
Comune di Isola; Riva del sole 8, 6310 Isola

Direktor: Evgenij Komljanec, dr.dent.med.; spec. čeljustne in zobne ortopedije
Telefon: (05) 66 35 050
E-pošta: info@zd-izola.si

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Maja Praček, dipl.med.ses.
Telefon: (05) 66 35 052
E-pošta: maja.pracek@zd-izola.si

Matična številka: 5748569
ID številka za DDV: 98216007
Številka podračuna pri Upravi za javna plačila: 01240 – 6030920740

 

 

ODGOVORNA URADNA OSEBA

Evgenij Komljanec, direktor zavoda

 

 

DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA

marec 2008

 

 

DATUM ZADNJE SPREMEMBE

MAJ 2018

 

 

NA SPLETNEM NASLOVU

http://www.zd-izola.si

 

 

DRUGE OBLIKE KATALOGA

oblika: tiskana

 

dostopna: v tajništvu zavoda od 8.00 do 14.00 ure

 

II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

a) OPIS DELOVNEGA PODROČJA

Področje dela zavoda izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01 in 57/03)

Zdravstveni dom Izola na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZDI opravlja:

Osnovno zdravstveno dejavnost in s svojimi službami zagotavlja;

 • spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov
 • zavarovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje,
 • zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
 • preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu
 • s programom preventivnega zdravstvenega varstva;
 • zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
 • patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu;
 • nujno medicinsko pomoč;
 • zdravstvene preglede športnikov;
 • zdravstvene preglede nabornikov;
 • ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
 • diagnostične in terapevtske storitve ter
 • Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

Specialistično ambulantno dejavnost, katera obsega:

 • medicino dela, prometa in športa.

Druge zdravstvene storitve in storitve v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti

 • prodaja zdravstvenih storitev na trgu;
 • programi za zdravo življenje;
 • izvajanje mrliške pregledne službe in
 • koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže.

Zavod je učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov fakultete za vede o zdravju pod pogoji, določenimi z zakonom.

 

b) SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

Enota

Služba za osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost

Vodja

Marisa Višnjevec Tuljak, dr.med.,spec. šolske medicine

Telefon

(05) 66 35 035

E- pošta

mvisnjevec@zd-izola.si

 

 

Enota

Služba za fizioterapijo

Vodja

Barbara Fritz Marzi

Telefon

(05) 66 35 045

E- pošta

fizioterapija-izola@zd-izola.si

 

 

Enota

Služba za laboratorijsko diagnostiko

Vodja

Samanta Božič Denič

Telefon

(05) 66 35 008

E- pošta

laboratorij@zd-izola.si

 

 

Enota

Zdravstveno vzgojni center

Vodja

Taja Benčič Ribarič, dipl.san.inž

Telefon

(05) 66 35 005

E- pošta

taja.bencic@zd-izola.si

 

 

Enota

Patronažna služba in nega na domu

Vodja

Klavdija Viler, dipl.med.ses.

Telefon

(05) 66 35 055

E- pošta

patronaza-izola@zd-izola.si

 

 

Enota

Reševalna služba slovenske Istre

Vodja

Igor Crnić, dipl.zdravstvenik

Telefon

(05) 64 00 980

E- pošta

resevalna.izola@zd-izola.si

 

 

 

Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja Uprava zavoda s svojimi službami.

 

c) ORGANIGRAM:

Organigram ZD Izola – zadnja verzija 20.10.2014

 

2. KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja :
Mojca Ferle
e- naslov: mojca.ferle@zd-izola.si

Pristojna oseba: Evgenij Komljanec, direktor Zavoda

tel. 05/663 50 50

fax: 05/ 663 50 51

e- naslov: info@zd-izola.si

 

3. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

- DRŽAVNI PREDPISI

- PREDPISI EU

 

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

 

4. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Povezava na lokalni register predpisov:

Mestna občina Izola

 

Povezava na EU portal:

- Predlogi predpisov na portalu Evropske unije

 

5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

- Letno poročilo

- Program dela

 

- Odlok o ustanovitvi zavoda

- Statut zavoda

 

6. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

 • Postopek o odločanju o zahtevi za dostop informacij javnega značaja
 • Vsi postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Odločanje o pritožbi posameznika po zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP)

 

7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Zavod vodi katalog zbirk osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca

Register zbirk osebnih podatkov – PREGLED

 

8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Zdravstveni informacijski sistem

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

Poslovni informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

Laboratorijski informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

 

9. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA POSAMEZNIH DOKUMENTOV

- Ordinacijski časi izvajalcev zdravstvenih storitev

- Nujna medicinska pomoč

- Nujna zobozdravstvena medicinska pomoč

- Patronažno varstvo in nega na domu

- Pohvale in pritožbe

Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Zdravstvenega doma Izola.

 

III. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. (4. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03).

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilec).

Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03).

Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03.

Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 24/03 Spremembe: Uradni list RS, št. 61/05, 96/05-UPB1, 109/05-ZDavP-1B, 113/05-ZInfP, 28/06-UPB2, 117/06-ZDavP-2)

- Uredba o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 Spremembe uradni list, št. 119/07, 95/11)

 

Dostop na spletni strani

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda http://www.zd-izola.si
Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

 

Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

 

Ustna zahteva

Ustno zahtevo lahko vložite:

 • osebno na sedežu zavoda, ulica Oktobrske revolucije 11 , 6310 Izola, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.
 • telefonsko na številki (05) 66 35 050. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.

 

Pisna zahteva

Pisno zahtevo lahko vložite:

 • na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, ulica Oktobrske revolucije 11 , 6310 Izola , vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro.
 • po pošti na naslov zavoda ulica Oktobrske revolucije 11 , 6310 Izola . Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
 • po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano.

V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.

Ob vložitvi pisne zahteve je potrebno plačati upravno takso. V tem primeru mora zavod o zahtevi odločiti v roku 20 dni. Če to ni možno lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru zavrnitve pisne zahteve, ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni.

 

STROŠKOVNIK

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo materialni stroški posredovanja v skladu s CENIKOM.

 

IV. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Seznam zdravnikov, ki jih lahko zavarovanci izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • Ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev
 • Čakalne dobe