ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA V ZD IZOLA

»MEDICINSKA SESTRA V LABIRINTU VZGOJE ZA ZDRAVJE«

Vzgoja za zdravje - zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja je ena od pomembnih sestavin celovite vzgoje in zajema vse dimenzije vzgojno – izobraževalnega procesa:

 • v smislu osvajanja določenih znanj, spretnosti in navad v zvezi s pojmovanjem dejavnikov zdravja, povzročiteljem bolezni in možne preventive,
 • v smislu razvijanja oziroma spreminjanja vrednot, motivov, stališč in navad v zvezi s pojmovanjem in vrednotenjem pozitivnega zdravja.

V našem zdravstvenem domu je program vzgoje za zdravje in preventive načrtovan zelo obsežno. Ob vsakem novem šolskem letu vrtci in šole vključijo v svoje letne delovne načrte programe zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje in preventive, katere z usklajenim sodelovanjem, dobro organiziranostjo in ob pomoči pedagoških delavcev uspešno realiziramo.

Vzgoja za zdravje - zdravstvena vzgoja

Vzgojo za zdravje - zdravstveno vzgojo izvajamo na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Zdravstveno vzgojo za šolske otroke in dijake izvajamo ob sistematskih pregledih v našem zdravstvenemu domu Izola. Tako so učenci in dijaki obdelani pri šolskem zdravniku ali zobozdravniku ter s strani zdravstvene vzgoje.

Cilj vzgoje za zdravje je poučiti otroke in mladostnike zdravega načina življenja, pozitivnega odnosa do zdravja in zavedanja, da je zdravje velika vrednota v življenju.
Otroke začnemo vzgajati zelo zgodaj, saj je zdravje vrednota, ki jo gojimo od otroštva naprej. Zato že otroke vključene v vrtce učimo ceniti svoje zdravje in tako med zobozdravstvene obiske vsak mesec vključujemo še zdravstveno vzgojne vsebine.
Zdravstveno vzgojne vsebine, ki se izvajajo za učence od 1. do 9. razreda so:

 • 1. razred: Zdrav način življenja (Zajčkova pot v šolo)
 • 2. razred: Zdrav način življenja s poudarkom na umivanju rok
 • 3. razred: Preživljanje prostega časa s poudarkom na gibanju
 • 4. razred: Zdrava prehrana s poudarkom na zajtrku
 • 5. razred: Puberteta in razlika med spoloma
 • 6. razred: Odraščanje in osebna higiena
 • 7. razred: Splošna zasvojenost na alkoholu in tobaku
 • 8. razred: Preventiva pred rakastimi obolenji
 • 9. razred: Varna spolnost

Zdravstveno vzgojne vsebine so za 1., 3., 6. in 8. razred poenotene s strani Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in se izvajajo po vseh osnovnih šolah po Sloveniji ob sistematskih pregledih.
Zdravstveno vzgojne vsebine, ki se izvajajo za dijake 1. in 3. letnika so:

 • 1. letnik: Zdrav način življenja
 • 3. letnik: Zdrava in varna spolnost

Šole nas večkrat letno povabijo k dodatnemu sodelovanju in izvajanju promocije zdravja v okviru različnih dni (npr. naravoslovni dan, športni dan, predavanje pred odhodom v šolo v naravo…). Poleg programirane zdravstvene vzgoje izvajamo za učence osnovnih šol še dodatne aktivnosti oziroma projekte. Tako smo letos v mesecu maju skupaj z Zavodom za zdravstveno varstvo Koper izvedli za vse učence 3. razredov izolskih osnovnih šol projekt: ABC sonca in zaščite. Na 2 - urnih delavnicah so učenci preko pogovora, izkustvenih vaj in samostojnega dela z delovnimi listi osvojili vsebine, kot so: zdrav vedenjski slog, pomen varnega vedenja v poletnem času s ciljem preprečevanja škodljivih posledic na zdravje zaradi vpliva sonca, pot zemlje okoli svoje osi in okoli sonca. Učence smo seznanili tudi s potrebnimi zaščitnimi sredstvi in naučili smo jih pravila sence. Zaključni del pa je bil namenjen spoznavanju dela zdravnikov, ki jih mogoče kljub vsemu lahko zaradi posledic delovanja sonca potrebujemo. Učence smo na koncu nagradili z obeski za ključe, katere je financiral Zdravstveni dom Izola; obeski pa so ročno delo varovancev Varstvenega delovnega centra Izola. Poleg tega so dobili zloženke in gradivo za starše.

V začetku letošnjega šolskega leta smo izvedli tudi projekt: Živim zdravo, katerega je sofinancirala občina Izola. Prav tako je občina Izola v letu 2009 sofinancirala projekt Varno na počitnice, katerega smo za učence 4. razredov ter za odrasle prebivalce izpeljali v mesecu juniju 2009.

Na našem oddelku študenti Visoke šole za zdravstvo Izola opravljajo vaje s področja promocije zdravja. Tako skupaj s študenti za varovance Varstveno delovnega centra Izola tekom študijskega leta izvedemo različna zdravstveno vzgojna predavanja.

Zdravstvenovzgojni center (ZVC)

V okviru zdravstvene vzgoje deluje tudi Zdravstvenovzgojni center (ZVC), v katerem izvajamo Programe svetovanja za zdravje, kateri so organizirani v okviru Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni. Gre za program ukrepanja pri osebah, ki še niso zbolele, imajo pa en ali več dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja. Vanj so vključeni vsi moški med 35. in 65. letom ter ženske med 45. in 70. letom starosti.

Programi svetovanja za zdravje (CINDI delavnice) se izvajajo brezplačno in so namenjeni vsem odraslim prebivalcem občine Izole s ciljem – strokovno svetovanje in pomoč pri spreminjanju nezdravega življenjskega sloga in s tem izboljšanja kvalitete življenja. V programe se lahko vključijo vsi, ki pri svojem zdravniku specialistu družinske oz. splošne medicine opravijo preventivni pregled, namenjen odkrivanju dejavnikov tveganja in ogroženosti za nastanek srčno-žilnih in drugih kroničnih bolezni. V ZVC izvajamo v okviru CINDI delavnic naslednje brezplačne Programe svetovanja za zdravje:

 • Ohranjanje zdravja,
 • Dejavniki tveganja,
 • Test hoje na 2 km,
 • Zdrava prehrana,
 • Skupinsko in individualno delavnico: Da, opuščam kajenje,
 • Zdravo hujšanje,
 • Telesna dejavnost – gibanje.

V ZVC izvajamo tudi promocijo in podporo implementaciji programa SVIT. To je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki.

Poleg omenjenih nacionalnih in državnih programov izvajamo za odrasle prebivalce občine Izola še številne aktivnosti na področju preventive in krepitve zdravja, tako organiziramo večje akcije, datumsko vezane na svetovne dneve zdravja, gibanja, sonca, prehrane...

Letos marca smo v krajevni skupnosti Korte izpeljali preventivni dan, kjer smo krajanom brezplačno merili krvni tlak in krvni sladkor ter jim svetovali o zdravemu načinu življenja. Veliko sodelujemo tudi s športnim društvom Adrenalina, za njihove člane izvedemo predavanja in večkrat letno organiziramo Test hoje na 2 km.

 

strokovno srečanje 24. maja 2010 smo s pomočjo kolegice Nevenke Ražman iz Zavoda za zdravstveno varstvo Koper organizirali strokovno srečanje za naše sodelavce in laično populacijo s prvotnim namenom obeležitve Svetovnega dne gibanja. Pod letošnjim geslom »Tisoč življenj, tisoč oblik gibanja« smo bili zdravstveni delavci pozvani, da vsaj en svoj dan posvetimo vzpodbujanju telesne aktivnosti med svojimi pacienti in pacientkami. Nasnov našega strokovnega srečanja je bil Inkontinenca – lajšanje težav in zdravljenje.

 

Strokovnjaki, ki so se nam pridružili, so spregovorili o Termah Dobrna, prvem centru za zdravljenje inkontinence pri ženskah v Sloveniji ter o vseh oblikah in možnostih zdravljenja, preden posežemo po zdravilih ali operativnih posegih. Ravno tako smo se dotaknili razlogov za nastajanje inkontinence, vrstah inkontinence in zgodovinskih napisih o tako imenovanem »močenju postelje«, kar so naši predniki kaznovali in izkoristili za sramotitev otrok in ljudi.

 

Predstavljeni izdelki in pripomočki za zaščito pred težavami Da je inkontinenca prisotna pri otrocih nam je spregovorila pediatrinja iz Splošne bolnišnice Izola. Predstavljeni so bili tudi izdelki in pripomočki za zaščito pred težavami in nenazadnje dobili smo informacije, da na Obali deluje društvo D.I.B.O., ki ima svoja redna mesečna srečanja za podporno skupino, člane društva in vse, ki imajo v zvezi s tem kakršnekoli težave. Podporna skupine sprejme vsakega, brez ovir in pričakovanja: vsak tretji torek v mesecu ob 18. uri v učilnici središča Rotunda Koper (stari zapori).
Naše srečanje je bilo zelo uspešno. Udeležilo se ga je preko 84 udeležencev, kar je bilo nad vsemi pričakovanji in stole smo prinašali iz vseh smeri.

Vsem smo priskrbeli tudi zdravo malico, sadje in vodo. Število in zadovoljstvo udeležencev pa sta le potrditev, da smo na pravi poti in to je vir moči in elana, da moramo delati tako naprej.

Zobozdravstvena vzgoja in preventiva

Pri zobozdravstveni vzgoji in preventivi izvajamo naslednje programe:

1. Šola za bodoče starše:

 • Zdravje zob v času nosečnosti in po porodu ter razvoj zob pri otroku.

Vrtce obišče preventivna sestra 2. Vrtce obišče preventivna sestra mesečno vse skupine od 3. leta dalje, letno pride vsaka skupina na obisk zobne ambulante, kabineta za ustno higieno in na ogled risanke v sejno sobo:

 • navajanje na zdravo prehrano (pomen grizanja hrane), ohraniti čim večje število zdravih mlečnih in stalnih zob, razumljivo in dopadljivo naučiti otroke na pravilno ustno higieno in odpravljanje zobnih razvad.

Ob pomoči vzgojiteljic otroci v vrtcih dnevno vrtijo zobno ščetko po ustnih, na koncu šolskega leta otroke nagradimo z raznimi nagradami.

3. Predavanje za starše v vrtcih z naslovom: Preprečevanje zobne gnilobe pri otrocih v manjalnem obdobju in predstavitev preventivnih aktivnosti, katere izvajamo v vrtcih.

4. V osnovnih šolah mesečno izvajamo program za učence od 1.- 5. razreda:

 • nenapovedana kontrola zobnih oblog – učence prijavimo na republiško tekmovanje z naslovom: Čisti zobje ob zdravi prehrani,
 • umivanje zob v umivalnicah z demostracijo pravilne tehnike čiščenja zob,
 • premazovanje zob z koncentriranami preparati.

Na koncu šolskega leta z nagradami, ki nam jih podarijo sponzorji razveselimo zmagovalne razrede na vsaki šoli.

5. Od 1. – 9. razreda izvajamo predavanje z demonstracijo čiščenja zob na učnem modelu ob sistematskem pregledu zob v zobni ambulanti.

6. V osnovnih šolah sodelujemo pri delavnicah in naravoslovnih dnevih.

7. Predavanje za starše osnovnošolcev z naslovom: Kako ohranimo zdrave zobe do pozne starosti ter poudarimo pomen vloge staršev pri vzdrževanju ustne higiene in predstavitev preventivnih aktivnosti, katere izvajamo v osnovnih šolah.

8. V 1. in 3. letniku srednje šole izpeljemo predavanje z demonstracijo čiščenja zob na učnem modelu ob sistematskem pregledu zob v zobni ambulanti.

9. V ZD imamo kabinet za ustno higieno, katerega obiskujejo otroci z slabo ustno higieno. Napoteni so z interno napotnico od zobozdravnic, ortodonta in preventivne sestre, katera izvaja kontrolo zobnih oblog po šolah.

 

Čar zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje je, da je to delo mogoče nenehno razvijati in dopolnjevati. To pa seveda zahteva stalno prizadevanje in nenehno učenje. Ko smo zadovoljni s svojim delom, smo tudi veseli rezultatov svojega dela in potem nam nobeno delo, nobena ovira ni pretežka, bistveno pa zviša kvaliteto našega življenja.

Za zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo:
Taja Benčič Ribarič, dipl. san. inž.
Marina Čok, med. sestra


 • ZDRAVSTVENI DOM IZOLA - CINDI SLOVENIJA

  ZDRAVSTVENI DOM IZOLA - CINDI SLOVENIJA

  Spoznajte in osvojite možnosti za boljše življenje! Udeležite se programov svetovanja za zdravje. Zdravstveni dom Izola, Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola

 • ZDRAVSTVENI DOM IZOLA - ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

  ZDRAVSTVENI DOM IZOLA - ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

  Delavnice potekajo v sejni sobi Zdravstvenega doma Izola. V program se lahko vključite individualno ali skupinsko.

 • ZDRAVSTVENI DOM IZOLA - ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

  ZDRAVSTVENI DOM IZOLA - ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

  Informacije dobite na tel. št. 66 35 005 ali 040 738 065, Taja Benčič Ribrič, Koordinator promocije zdravja

 • ZDRAVA PREHRANA

  ZDRAVA PREHRANA

  Želite spremeniti način prehranjevanja in zaživeti zdravo?

 • ZDRAVA PREHRANA

  ZDRAVA PREHRANA

  V delavnici vas bomo seznanili z načeli zdrave prehrane, vam pomagali, ugotoviti nepravilnosti v vaši prehrani in vam pokazali možnosti, kako jih popravite.

 • ZDRAVO HUJŠANJE

  ZDRAVO HUJŠANJE

  Ali imate zvišano telesno težo in ogroženo zdravje?

 • ZDRAVO HUJŠANJE

  ZDRAVO HUJŠANJE

  Pridobili si boste znanje, kako uravnavati telesno težo.

 • ZDRAVO HUJŠANJE

  ZDRAVO HUJŠANJE

  Program obsega 12 srečanj. Enkrat tedensko se bomo srečevali v skupini, v okviru organizirane telesne vadbe in pridobivanja znanja ter podpore.

 • TELESNA DEJAVNOST

  TELESNA DEJAVNOST

  Ste že poskušali biti bolj telesno dejavni?

 • TELESNA DEJAVNOST

  TELESNA DEJAVNOST

  Ste bili potem utrujeni? Je bilo vaše počutje po vadbi slabo?

 • TELESNA DEJAVNOST

  TELESNA DEJAVNOST

  Če se vam je navedeno dogajalo ali če tega še niste poskušali, se udeležite programa, ki je namenjen spoznavanju varnega in učinkovitega gibanja za zdravje.

 • TEST HOJE NA 2 KM

  TEST HOJE NA 2 KM

  Na osnovi dobljenega rezultata telesne zmogljivosti, ki upošteva starost, spol, telesno težo in višino, čas hoje, srčni utrip, vam bomo svetovali ustrezno telesno dejavnost in vadbo, ki izboljša vaše zdravje in počutje.

 • DEJAVNIKI TVEGANJA

  DEJAVNIKI TVEGANJA

  Si želite brezplačno izmeriti krvni tlak, sladkor v krvni in holesterol?

 • DEJAVNIKI TVEGANJA

  DEJAVNIKI TVEGANJA

  Udeležbo priporočamo vsem, ki želite spremeniti svoj življenjski slog. Pri obravnavi dejavnikov tveganja boste spoznali njihov vpliv na zdravje, kako jih obvladujemo in kaj je v procesu zdravljenja najpomembnejše.

 • OHRANJANJE ZDRAVJA

  OHRANJANJE ZDRAVJA

  Poznate dejavnike, ki neugodno vplivajo na naše zdravje?

 • OHRANJANJE ZDRAVJA

  OHRANJANJE ZDRAVJA

  Pridobili si boste znanje in ugotovili, kakšne spremembe bi morali uvesti v vaš slog življenja, da bi ohranili zdravje, dosegli bistveno boljše počutje, se lažje spopadali z vsakodnevnimi težavami in imeli več energije.

 • DA, OPUŠČAM KAJENJE

  DA, OPUŠČAM KAJENJE

  Želite opustiti kajenje in zadihati z zdravimi pljuči?!

 • DA, OPUŠČAM KAJENJE

  DA, OPUŠČAM KAJENJE

  Vključite se v program opuščanja kajenja!

 • DA, OPUŠČAM KAJENJE

  DA, OPUŠČAM KAJENJE

  V skupini vam bo lažje! Dobili boste pomoč in podporo.

 • DA, OPUŠČAM KAJENJE

  DA, OPUŠČAM KAJENJE

  V šestih srečanjih boste prekinili s to zdravju škodljivo navado.

 • DA, OPUŠČAM KAJENJE

  DA, OPUŠČAM KAJENJE

  V program se lahko vključite skupinsko ali individualno.

KORISTNE INFORMACIJE

URNIKI, ČAKALNE DOBE, TELEFONSKE ŠTEVILKE IN NAROČANJE

ZD Izola URNIKI, ČAKALNE DOBE, TELEFONSKE ŠTEVILKE IN NAROČANJE Nujna medicinska pomoč, Splošne ambulante, Šolski dispanzer, Otroški dispanzer, Dispanzer za ženske, Zobna ambulanta za odrasle, Otroška in šolska zobna ambulata, Fizioterapija, Patronažna služba, Nega na domu, Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, Laboratorij, Dom upokojencev, Reševalna služba, Medicina dela, Koncesionarji vsi urniki, čakalne dobe, telefonske številke in naročanje...


E - NAROČANJE
ZD Izola čakalne dobe
nacionalne čakalne dobe

ODGOVORNE OSEBE ZA VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOV

ZD Izola ODGOVORNE OSEBE ZA VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOVZa naročanje in vpisovanje v čakalni seznam je zadolžena medicinska sestra posameznega zdravnika. V kolikor pride do kakršnihkoli nejasnosti ali zapletov ...


ZDI KONTAKTNI PODATKI

Zdravstveni dom Izola
Casa della sanita Isola

Zdravstveni dom Izola kontaktni podatkiUlica oktobrske revolucije 11
Via Rivoluzione d’ottobre 11
6310 Izola
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Faks 05/66 35 051
Tajništvo 05/66 35 050


MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA IZOLA

Zdravstveni dom Izola

Medicina dela, prometa in športa Izola: O NAS

Medicine dela, prometa in športa je samoplačniška dejavnost.

Specialistična ordinacija Medicine dela, prometa in športa je opremljena z najsodobnejšimi diagnostičnimi aparaturami.

Vse preiskave, specialistični pregled in laboratorijske preiskave opravite na enem mestu in v čim krajšem možnem času.